Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội (14:58 12/02/2018)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.


Theo đó, trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong hệ thống tuyên giáo; trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố; đăng tin bài trên bản tin “Thông tin nội bộ”; cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức các hội nghị báo cáo viên thành phố; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trước những diễn biến của tình hình kinh tế trong nước, những tác động về kinh tế và xã hội khi triển khai các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII).

Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy khối trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của đất nước, Thủ đô và của đơn vị, địa phương.

Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

Tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố, các đơn vị, địa phương.

Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức tọa đàm, tập huấn cho cán bộ về công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội.

Sở Văn hóa - Thể thao: Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, cổ động trực quan..., góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xà hội của Thủ đô.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy trong việc chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp tài liệu tuyên truyền về kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thành phố và trung ương; chủ trì theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam 2018 và các hoạt động đối ngoại của thành phố.

Sở Ngoại vụ: Hướng dẫn và tạo điều kiện để phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; cung cấp thông tin cho người người nước ngoài đang học tập, công tác, cư trú hoặc đang làm việc, lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn Thủ đô; cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin trong nước và nước ngoài về các sự kiện đối ngoại lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các thành tựu của Thủ đô.

Các sở, ngành, nhất là các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội và báo chí về các chương trình, dự án, sự kiện liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Các báo, đài, bản tin thành phố: Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để tuyên truyền quá trình triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, chủ động khai thác các thông tin báo chí nước ngoài, nhận định của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước có lợi cho nền kinh tế Việt Nam, tạo tâm lý tin tưởng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2018.

Tuyên truyền thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với việc phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đi đôi với việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Chủ động thông tin bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu dùng; tránh đưa thông tin sai sự thật, có tính kích động, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật