Đánh giá việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (12:16 03/02/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.


Theo đó, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn Thành phố; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế, yếu kém cho những năm tiếp theo.

Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW gắn với đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới'', Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2015 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về nhiệm vụ tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về ‘‘Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Thông báo Kết luận 213-TB/TW ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”, Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” khóa XV, khóa XVI; hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Theo yêu cầu của Thành ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW theo yêu cầu trọng tâm đối với từng cơ quan, đơn vị. Cấp Thành phố sẽ tổ chức hội nghị tổng kết do Thường trực Thành ủy chủ trì; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cấp quận, huyện, thị ủy; Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Thành phố tùy theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức lồng ghép việc tổng kết với các nội dung khác phù hợp hoặc tập trung xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết đảm bảo chất lượng.

Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố. Kế hoạch kiểm tra, khảo sát hoàn thành trước 09/3/2018.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật