Đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 (10:36 29/12/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU triển khai Kết luận số 22-KL/TW ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW "về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020".


Theo đó, mục tiêu của thành phố đến năm 2020 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm từ 7,5% trở lên. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm 2020 theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; dịch vụ chất lượng cao đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu kinh tế của thành phố, phấn đấu đến năm 2020: Dịch vụ 63,8 - 64,2%; thuế sản phẩm 7,6 - 7,8%; công nghiệp - xây dựng 26 - 26,5%; nông nghiệp 1,8 - 2,4%.

GRDP bình quân/người từ 140 - 145 triệu đồng (tương đương 6.700 - 6.800USD). Năng suất lao động bình quân tăng 6,5%/năm. Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020: khoảng 2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng. Đẩy mạnh, giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10 huyện, thị xã trở lên đạt nông thôn mới.

Tập trung xây dựng và phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, đậm đà bản sắc văn hóa; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng nếp sống văn hóa đô thị. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%; tổ dân phố văn hóa 72%; làng văn hóa 62%. Phát triển giáo dục và đào tạo trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực. Đến năm 2020, tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia 65 - 70%.

Phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu số giường bệnh/vạn dân: 26,5; số bác sĩ/vạn dân: 13,5; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới của Bộ Y tế): 100%. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo (có chứng chỉ) 70 - 75%. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1,2%.

Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: khu vực đô thị 95-100%; khu vực nông thôn 90-95%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng: 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 90-95%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 95-100%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch phấn đấu đạt 100%.

Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; bảo vệ các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các sự kiện của quốc gia và quốc tế; chủ động nắm và xử lý tình hình, không để bất ngờ, kiên quyết không hình thành các hội, nhóm cơ hội chính trị trên địa bàn. Tạo bước chuyển biến mới rõ rệt về trật tự an toàn xã hội, giao thông; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng Hà Nội là khu vực phòng thủ vững chắc. Kết nạp trên 12.000 đảng viên/năm. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 70%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm trên 50%.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, Thành ủy Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Thủ đô. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, triển khai đồng bộ 3 đột phá chiến lược, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọị tình huống. Mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác, phát triển.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật