Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả (18:26 24/10/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 913-TB/TU về kết luận phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo TP thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền từ Thành phố đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của mỗi cấp, mỗi ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hệ thống chính trị. Giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, thường xuyên cập nhật tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp các cơ quan báo chí của Thành phố cho phù hợp với tình hình và Quy hoạch báo chí Thủ đô đến năm 2025, sắp xếp lại các Ban chỉ đạo của Thành phố và quyết liệt thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành phương án sắp xếp Trung tâm Điều hành giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và 50 đơn vị sự nghiệp còn lại...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tăng cường phân cấp, phân nhiệm; Thường xuyên theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra kết quả hoạt động của của một số cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự và các công việc đang triển khai tại các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh hơn nữa cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ; Rà soát định mức và cơ cấu biên chế, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố. Giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát kỹ, xây dựng kế hoạch cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục nghiên cứu triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Thành phố. Trước mắt, tổ chức tuyển dụng không qua thi tuyển đối với những trường hợp đủ tiêu chuẩn điều kiện trong quý IV năm 2017; sau khi Trung ương phê duyệt đề án vị trí việc làm và giao biên chế sẽ tổ chức thi tuyển theo quy định.

Đánh giá kết quả công tác năm 2017 và kết quả 02 năm từ khi thực hiện Nghị quyết, xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật