HNP - Ngày 9/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 320-TB/TU nêu kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 21-KH/BTGTU về thông tin, tuyên truyền tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1103-QĐ/TU về việc thành lập các Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 316-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của thành phố. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, ngày 6/01/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Nghị quyết 11-NQ/TƯ).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/5, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 309-TB/TU nêu kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Chương trình số 04-CTr/TU) ký ban hành Quyết định số 06-QĐ/BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vừa gửi thư khen Cục Hải quan thành phố Hà Nội vì đã chủ trì, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem