HNP - Ngày 20/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU về hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 336-CV/BTGTU về hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 57-BC/TU về kết quả 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 316-CV/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 212-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU về triển khai xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU đã ban hành Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 02/4/2021 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU về “phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/BTGTU về công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 205-TB/TU về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức. 

Xem chi tiết...

Bài viết Xem