HNP - Ngày 30/6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU về tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH/BTGTU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 15).

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ, ngày 14/9/2005, của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TƯ, ngày 28/10/2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn 869-CV/BTGTU về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU, triển khai Kế hoạch số 19-KH/VPTƯ ngày 23/5/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 7/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã ký ban hành Thông báo số 782-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng và UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Chỉ thị số 11-CT/TU).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem