HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1,  Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về “Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Văn bản số 7322-CV/BTGTU về việc tuyên truyền, khuyến cáo các nội dung để người dân trên địa bàn Thủ đô thực hiện tránh vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4354-QĐ/TU về kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).    

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Báo cáo số 328-BC/TU, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 5/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thành phố Hà Nội". 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 17-CTr/TU về công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem