HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 52-KH/BTGTU triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Xem chi tiết...

HNP - “Lãnh đạo TP Hà Nội nhận thức rõ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 là thực hiện một chủ trương nhất quán, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố”. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Văn bản số 789-CV/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU về việc kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) “Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 28/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tới các xã, phường, thị trấn ven đê.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 27/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2017 để thông tin về nội dung các giải pháp phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem