HNP - Ngày 29/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 430-TB/TU nêu kết luận của Thành ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU về “Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.  

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 05-CT/TU ngày 30/7/2021 về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 585-CV/BCSÐ, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 428-TB/TU về “Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố” tại cuộc họp ngày 27/7/2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 424-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đối với một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 416-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 455-CV/BTGTU, thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1145-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 451-CV/BTGTU, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.   

Xem chi tiết...

Bài viết Xem