HNP - Ngày 6/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 11-QĐ/TU về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/12, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ về xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế số 119-KH/TU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4097-QĐ/TU về “Quy chế tạm thời đối với việc theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 118/KH-TU về kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 75-KH/BTGTU về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem