HNP - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 05-TT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 1435-CV/BTCTU, ngày 23/5/2022 gửi các đơn vị: Sở Xây dựng, Báo Kinh tế và Đô thị; Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Quận ủy Hoàn Kiếm; Quân ủy Bắc Từ Liêm về việc cử cán bộ tham gia xét tuyển các lớp Cao cấp Lý luận chính trị (LLCT) và các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp LLCT năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ, ngày 5/11/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là tỉnh, thành đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị lần thứ năm, về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 830-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU về hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII, năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 745-TB/TU truyền đạt kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 04-CTr/TU) tại hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình quý I-2022 về kết quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 806-CV/BTGTU gửi Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các Sở: Văn hóa thể thao, Thông tin và Truyền Thông; các cơ quan báo, đài, bản tin Thành phố, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU về thực hiện Kết luận số 28-KL/TƯ, ngày 21/2/2022, của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 20-NQ/TƯ).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem