HNP - Ngày 19/2, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.  

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1021-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 2/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra Thông cáo báo chí về việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng tại quận Thanh Xuân liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành Quyết định số 6029-QĐ/TU về kiện toàn Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 190-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 4/4/2008 của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 187-KH/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem