HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022, của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1413-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" đã ban hành kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình, giai đoạn 2021-2023. 

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). 

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU về việc tuyên truyền Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/2, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình phối hợp số 11-CTr/BCSĐUBNDTP-BTGTU về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1064-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem