Hà Nội tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức (14:46 18/09/2023)


HNP - Ngày 13/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2024-2026.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị nói chung và khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội nói riêng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố theo tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022, của Bộ Chính trị. Qua đó, hoàn thành chỉ tiêu tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2022-2026, theo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương. Đến năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức của khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội có số lượng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiện vụ, giải pháp cụ thể: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sang tự chủ tài chính, giai đoạn 2022-2025; Tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Lộ trình thực hiện đối với biên chế công chức năm 2024 và năm 2025 là tinh giản 1,5% biên chế, năm 2026 là tinh giản 2% biên chế; đối với biên chế viên chức thực hiện giảm tối thiểu 2% viên chức lương từ ngân sách nhà nước mỗi năm. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Hương Liên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t