Tổng dư nợ cho vay từ tín dụng chính sách xã hội ước đạt 11.778 tỷ đồng (20:08 09/01/2022)


HNP - Ngày 5/1, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 02/BC-UBND về tình hình thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg, ngày 28/9/2021, của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TƯ, ngày 22/11/2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” và Kết luận số 06-KL/TƯ, ngày 10/6/2021, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ.

Hiện nay, toàn thành phố đang quản lý và triển khai thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ cho vay ước đến ngày 31/12/2021, đạt 11.778 tỷ đồng, tăng 7.057 tỷ đồng so với năm 2014 với trên 253.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.
 
Tổng doanh số cho vay trong giai đoạn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ là 24.658 tỷ đồng với trên 762.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó, có gần 199.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp cho 58.000 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; cho vay gần 341.000 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 371.000 lao động; giúp cho gần 18.000 lượt học sinh, sinh viên vay vốn học tập; cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 390.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo 4.125 căn nhà cho hộ nghèo.
 
Riêng năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho 115.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 86.000 lao động, cho vay 150 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với 36.500 lượt người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19, hỗ trợ vốn cho 102 đối tượng chính sách mua nhà ở xã hội, hỗ trợ xây mới, cải tạo trên 66.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...
 
Năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị. 
 
Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác cho tín dụng chính sách và chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố.
 
Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp của thành phố chủ động thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung công việc được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững. Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền đến hội viên, nhân dân trên địa bàn mở tài khoản tiền gửi và gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tạo nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội… 

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t