Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp gắn với các chính sách về việc làm (17:42 08/01/2022)


HNP - Ngày 6/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030”.

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động.
 
Thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, các cơ quan chức năng tư vấn miễn phí về nhiều mặt cho 100% người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng nếu họ có nhu cầu; bảo đảm 80% số lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm được giới thiệu việc làm miễn phí, trong đó có 60% số người được giới thiệu việc làm thành công.
 
Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng và tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm. Hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) và Bảo hiểm xã hội Thành phố. 100% nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu.
 
Thống nhất quy trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng phân cấp, tự chủ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 85%.
 
Đến giai đoạn 2026-2030, 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu (cho đến khi phải thu phí), trong đó, có 70% được giới thiệu việc làm thành công; Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng lên 20%; tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm là 10%. Thống nhất việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội có sự liên thông với các địa phương.
 
Thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Hiện đại hóa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và hệ thống Sàn giao dịch việc làm vệ tinh đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường lao động của Thủ đô. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 90%.
 
Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, UBND thành phố giao các bên liên quan thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp gắn với các chính sách về việc làm, theo sát thị trường lao động... Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuc hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo hiểm thất nghiệp đối với tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; phối hợp tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp; chủ động bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t