Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (20:03 29/11/2021)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội. 

Quy định mới gồm 3 chương, 36 điều nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và nội dung quản lý. Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ Hà Nội, các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện, trách nhiệm của chi cục thuộc sở, ngành, trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành, thuộc UBND cấp huyện, thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, thuộc Chi cục và trách nhiệm của UBND phường, xã, thị trấn.
 
Căn cứ quy định trên, Giám đốc sở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; người đứng đầu doanh nghiệp; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng thời, hướng dẫn và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ, thuộc thẩm quyền quản lý. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định này, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố việc thực hiện quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị xác định các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành. Tham mưu UBND thành phố hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các hội có tính chất đặc thù được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế theo quy định.
 
Riêng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức phường công tác tại 175 phường theo mô hình chính quyền đô thị chưa được nêu tại quy định này thực hiện theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và theo quy định riêng triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cán bộ làm việc tại các phường, gồm: Bí thư, phó bí thư, trưởng các đoàn thể được thực hiện như đối với cán bộ xã, thị trấn.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021, thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t