Hà Nội cụ thể hóa nhiều nội dung thi hành Luật Đất đai năm 2013 (20:57 14/05/2021)


HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 125/BC-UBND về đánh giá tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, thành phố đã triển khai nhiều nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Cùng với đó, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Kết quả, từ ngày 01/7/2014 đến nay, đã cấp được 219.769 giấy chứng nhận. Tập trung thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, trong đó, cơ bản hoàn thành cấp GCN cho 617.964 thửa đất nông nghiệp thực hiện dồn điền đổi thửa, đạt 99,3% số thửa…
 
Công tác quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo đúng chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quá trình tổ chức thực hiện đồng bộ từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, các phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai.
 
Hằng năm, UBND thành phố trình HĐND thành phố nghị quyết phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, trên cơ sở đó, UBND thành phố Hà Nội ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thu hồi đất giao đất, cho thuê đất đã góp phần tạo nguồn thu ngân sách từ đất hằng năm khoảng 20.000-28.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% - 18% tổng nguồn thu ngân sách thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng Thủ đô.
 
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện hiệu quả. Hằng năm, UBND thành phố đều ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố; đồng thời, công tác đấu giá quyền sử dụng đất cũng góp phần tăng nguồn thu hằng năm cho ngân sách cấp huyện để đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới .
 
Kết quả công tác bồi thường GPMB toàn thành phố giai đoạn 2016-2020, đã thu hồi đất và GPMB là 2.873 dự án, với diện tích là 16.106ha (trong đó, 388 dự án đã hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện đối với 2.485 dự án), số phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất và GPMB là 121.106 phương án, bố trí tái định cư cho 6.887 hộ.
 
Ngày 27/11/2014, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 6264/QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất của thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai dự án, đến nay, đã thực hiện toàn bộ các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố. 

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t