Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành (10:30 11/05/2021)


HNP - Ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1392/UBND-KSTTHC về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Theo nội dung công văn trên, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ tại công văn số 1230/UBND-KSTTHC ngày 27/4/2021 của UBND thành phố về việc triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện VBQPPL quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố.
 
Tích cực, chủ động trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được giao trong kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố bảo đảm việc hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các đơn vị.
 
Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20% và 15 % đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã để bảo đảm việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 
 
Tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện ở các cấp chính quyền, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử và hoàn thành các chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 784/UBND-KSTTHC ngày 18/3/2021 về việc triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tại các hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của thành phố; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn liệu lực của thành phố từ nay đến hết năm 2025 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1942/UBND-KSTTHC ngày 25/5/2020.
 
Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chủ trì việc xây dựng các chế độ báo cáo của thành phố theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thực hiện việc tái cấu trúc quy trình TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, kịp thời tổng hợp, báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t