Thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) (12:32 20/04/2021)


HNP - Ngày 14/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).  

Theo đó, thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) gọi tắt Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) do ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố làm Tổ trưởng; Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ phó.

Tổ Công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và Nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND Thành phố về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021.

Thông qua các Dự thảo Báo cáo của Thành phố: Báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Báo cáo đề xuất chính sách trước khi trình UBND Thành phố ban hành; Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

Tổ Công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t