Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND (15:12 16/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện bàn giao, nhận bàn giao nguyên trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố theo danh mục tại Điều 1 Quyết định này để thực hiện việc đầu tư và quản lý sau đầu tư theo quy định.

Các địa phương, đơn vị được giao quản lý khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo duy trì và phát huy năng lực của hệ thống công trình thủy lợi, kịp thời phục vụ sản xuất, dân sinh, phát triển kinh tế và phòng chống thiên tai theo quy định của Pháp luật và Thành phố.

Đồng thời, bãi bỏ các Quyết định về đầu tư, quản lý sau đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố trước đây trái với Quyết định này; Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, gửi về Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t