Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (15:14 16/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã được Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua ngày 24/12/2020.

Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) là tổ chức xã hội của những người khuyết tật đang sinh sống và hoạt động hợp pháp trên địa bàn quận Hà Đông, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, địa vị xã hội, nguyên nhân khuyết tật; tự nguyện tham gia các hoạt động của người khuyết tật và vì người khuyết tật;

Mục đích của Hội nhằm tập hợp, đoàn kết, nâng cao năng lực của người khuyết tật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội đế người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trở thành những người có ích, hoà nhập đầy đủ và bình đẳng vào xã hội, hướng tới “Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật”.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hội hoạt động trong phạm vi quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, trong lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của UBND quận Hà Đông và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t