Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm (15:07 16/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm.

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lâm, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04/02/2021), với các nội dung chủ yếu.

Trong năm thực hiện, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2021.
 
UBND Thành phố giao UBND huyện Gia Lâm: Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt; Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2021.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t