Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội (10:47 12/04/2021)


HNP - Ngày 8/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn BCĐ Đổi mới giáo dục và đào tạo Thành phố gồm các thành viên có chức danh: Trưởng ban: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (phụ trách khối Khoa giáo - Văn xã).

Các Phó Trưởng ban: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các ủy viên gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND Thành phố; Chánh Văn phòng UBND Thành phố và Giám đốc các sở, ngành; Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới;

BCĐ là tổ chức phối hợp liên ngành giúp UBND Thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng liên ngành để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ; Chương trình hành động số 27-CTr/TƯ ngày 17/02/2014 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 6/8/2014 của UBND Thành phố về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

BCĐ có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Thủ đô phù hợp với điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Thủ đô và đất nước.

Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động và tập trung nguồn lực đầu tư cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Thủ đô; Giúp UBND Thành phố đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; định kỳ tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Thủ đô.

Trưởng BCĐ, Phó Trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của UBND Thành phố, các Phó Trưởng BCĐ sử dụng con dấu của đơn vị để ban hành các văn bản liên quan theo lĩnh vực; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố.

Các ủy viên BCĐ, Tổ thư ký BCĐ và các Tổ giúp việc cho Ủy viên Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Kinh phí hoạt động của BCĐ, Tổ thư ký và các tổ chức tư vấn cho BCĐ do ngân sách Thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thành phố. Kinh phí hoạt động tổ giúp việc cho BCĐ do ngân sách Thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan thường trực theo quyết định thành lập. Ngoài ra, BCĐo được sử dụng các nguồn kinh phí khác do Phó Trưởng ban Thường trực xem xét, quyết định để hoạt động.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND Thành phố: số 5831/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 về việc thành lập BCĐ Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội, số 7001/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc bổ sung thành viên BCĐ Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định này, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn BCĐ Đổi mới giáo dục và đào tạo để chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t