Huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống thiên tai, cứu nạn năm 2021 (10:10 07/04/2021)


HNP - Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Theo đó, để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố:

Quán triệt và tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các VBQPPL, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và thành phố về lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Nghiêm túc quán triệt, tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”.
 
Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2020; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Tổ chức triển khai thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định. Xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2021 cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị. Theo dõi chặt chế diễn biến thời tiết, thiên tai; tập trung chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu, báo cáo, triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” trên địa bàn thành phố.
 
Kiểm tra rà soát các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời khi có thiên tai. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập và các công trình phòng chống thiên tai để kịp thời phát hiện hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTT&TKCN để toàn thể nhân dân biết, chủ động phòng, chống, ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tổ chức diễn tập PCTT&TKCN tại địa phương, đơn vị; tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và các lực lượng làm công tác PCTT&TKCN để đáp ứng yêu cầu đề ra.
 
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố: Thường xuyên tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, chỉ huy, điều hành kịp thời, hiệu quả công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu và dịch bệnh phức tạp hiện nay. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án PCTT&TKCN sát với tình hình thực tế của thành phố. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thành phố.
 
Các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án PCTT&TKCN thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành, đơn vị. Trong đó, Sở NN&PTNT chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thiện kế hoạch PCTT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án: Bố phòng hộ đê; đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; phương án phân lũ, phòng chống úng, hạn, khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất nông nghiệp; tập trung hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập để kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những sự cố hư hỏng xảy ra.
 
Kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng vật tư, phương tiện dự trữ PCTT, có phương án bổ sung vật tư, phương tiện bảo đảm huy động kịp thời xử lý các tình huống thiên tai xảy ra. Phối hợp UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về PCTT, đê điều, Thủy lợi, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh các trường hợp vi phạm mới…
 
Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã rà soát hoàn thiện kế hoạch TKCN năm 2021; tổ chức hiệp đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của thành phố phối hợp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp PCTT, công tác bảo vệ công trình PCTT của thành phố, tình hình xử lý vi phạm pháp luật về PCTT, đê điều, thủy lợi.
 
UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và TKCN trên địa bàn; xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh các hậu quả do sự cố, thiên tai gây ra.
 
Thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn (ven sông, địa bàn trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang, lũ quét ...), xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai có thể xảy ra. Dự trữ đủ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai; kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, TKCN; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai tại gia đình mình và tích cực tham gia công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai TKCN của địa phương.
 
Chủ trì, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật về PCTT, đê điều, thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh trên địa bàn.
 
Khi có sự cố, thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và TKCN; chủ động huy động lực lượng, chỉ huy quyết liệt, ứng phó mọi tình huống xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ theo đúng quy định; tổng hợp, thông tin, báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo.
 
UBND thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố năm 2021.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t