Kiện toàn BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố (10:11 05/03/2021)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban chỉ đạo Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội với thành phần như sau: Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo. Các Thành viên của Ban Chỉ đạo Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban. Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo Thành phố phân công. Ban Chỉ đạo Thành phố có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND Thành phố.
 

* Trước đó, ngày 23/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố. Theo đó, kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, gồm 05 thành viên:


Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; Đồng chí Chu Nguyên Thành, Tổng Giám đốc Quỹ, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố thực hiện theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và các quy định khác của pháp luật.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t