Ban hành 22 Danh mục cơ sở dữ liệu thành phố Hà Nội (21:57 02/03/2021)


HNP - Ngày 26/02, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND, ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu thành phố Hà Nội.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu thành phố gồm 22 danh mục, bao gồm: CSDL về xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội phục vụ Quản lý thông tin kinh tế xã hội tổng hợp, theo dõi quá trình thực hiện các tiêu chí kinh tế - xã hội của TP; CSDL về đầu tư phục vụ Quản lý dự án đầu tư trên địa bàn TP; CSDL doanh nghiệp và hội cá thể trên địa bàn TP; CSDL về truy suất nguồn gốc nông lâm thủy sản và thực phẩm; CSDL về truy suất nguồn gốc sản phẩm OCOP; CSDL về hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp; CSDL về nhận biết các loại thú hoang dã; CSDL về thủy sản trên địa bàn TP Hà Nội; CSDL theo dõi đôn đốc nhiệm vụ UBND TP giao; CSDL đơn thư khiếu nại tố cáo cấp TP giải quyết; CSDL đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo dung chung thành phố Hà Nội; CSDL về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội; CSDL thu chi ngân sách thành phố; CSDL tài sản công lĩnh vực hành chính sự nghiệp TP Hà Nội; CSDL cán bộ, công chức, viên chức của TP; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL quy hoạch; CSDL Trường lớp; CSDL cán bộ, giáo viên, nhân viên; CSDL học sinh; CSDL phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Dữ liệu giám sát hành trình GPS xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội.
 
Theo Quyết định, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu nêu trên Quyết định thống nhất ban hành danh mục các trường thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội. Định kỳ 6 tháng/lần trình UBND Thành phố quyết định cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.
 
Đối với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định hiện hành. Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội và gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.    
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/02/2021.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t