Tập trung kiểm kê, đánh giá đầy đủ nguồn lực của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 (17:42 04/03/2021)


HNP - Ngày 02/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 604/UBND-KT về thực hiện báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá các nguồn lực của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Công văn nêu rõ, thực hiện chương trình hành động của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 08/10/2020 của Thành ủy, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Văn bản số 7480/BKHĐT-TCTK ngày 11/11/2020 và Văn bản số 8093/BKHĐT-TCTK ngày 07/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Cụ thể, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (chủ trì nhóm nguồn lực con người); Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì nhóm nguồn lực tài nguyên thiên nhiên); Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì nhóm nguồn lực cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội); Sở Tài chính (chủ trì nhóm nguồn lực tài chính tiền tệ) chủ trì xây dựng đề cương báo cáo triển khai tới các sở, ngành liên quan thực hiện. Đồng thời tham mưu UBND thành phố xây dựng báo cáo nhóm nguồn lực giai đoạn 2016-2020 được phân công, gửi các bộ, ngành Trung ương được giao chủ trì các nhóm nguồn lực và Cục Thống kê trước ngày 31/3/2021.
 
UBND thành phố cũng giao các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 217/CTr-UBND ngày 11/11/2020 của UBND thành phố, đồng thời thu thập số liệu và xây dựng báo cáo theo đề cương của các sở, ngành được giao chủ trì các nhóm nguồn lực; báo cáo gửi đơn vị chủ trì các nhóm nguồn lực và Cục Thống kê trước ngày 15/3/2021.
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Cục Thống kê tổng hợp chung báo kết quả kiểm kê, đánh giá các nguồn lực của thành phố Hà Nội, báo cáo UBND thành phố để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2021.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t