Thực hiện giải pháp khắc phục, bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật (15:09 26/02/2021)


HNP - Trong nội dung Công văn số 560/UBND-ĐT, ban hành ngày 25/02, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội nhận được văn bản của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam về việc tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật. Trong đó cho biết, ngày 17/6/2010, Quốc hội thông qua Luật Người khuyết tật. Tại Điều 40 của Luật này quy định “Đến ngày 01/01/2020 các công trình công cộng gồm: Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo, dục, dạy nghề; công trình văn hóa, thể dục, thể thao. Đến ngày 01/01/2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội không thuộc trường hợp quy định trên phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật”.
 
Qua đánh giá của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam thì hiện nay còn nhiều công trình xây dựng, đường và hè phố chưa bảo đảm tiếp cận như quy định của Luật Người khuyết tật. Để chấn chỉnh vấn đề này, ngày 01/11/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật đi lại.
 
Nhằm thực thi tốt các quy định của pháp luật, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các công trình, các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý, từng cơ sở có kế hoạch, giải pháp bảo đảm tiếp cận đối với người khuyết tật; chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về tiếp cận theo quy định tại Điều 40 của Luật Người khuyết tật. Hằng năm có tổng hợp báo cáo vấn đề này trong báo cáo chung về công tác đối với người khuyết tật về Văn phòng ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam.
 
Về việc này, UBND thành phố giao các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ các công trình xây dựng, đường và hè phố và các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý đối với việc tiếp cận của người khuyết tật (bao gồm cả việc thiết kế, đầu tư xây dựng); có kế hoạch, giải pháp khắc phục ngay (nếu thiếu, hư hỏng) để bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật theo đúng quy định.
 
UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về tiếp cận đối với người khuyết tật theo quy định; hằng năm tổng hợp báo cáo vấn đề trên trong báo cáo chung về công tác đối với người khuyết tật gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t