Cụ thể hóa thời gian điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (15:17 25/02/2021)


HNP - Ngày 24/02, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐTP về điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, đối tượng, đơn vị điều tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Cụ thể: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp trên địa bàn thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh thành phố); các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế)…
 
Trong kế hoạch này cũng nêu rõ nội dung điều tra, các loại phiếu điều tra. Thời điểm điều tra từ ngày 01/03/2021. Thời kỳ điều tra, những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2020. Thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ, tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong phiếu điều tra.
 
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu, chi của cơ sở hành chính nhằm đáp ứng các mục đích: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu - chi của cơ sở hành chính...).
 
Bên cạnh đó, bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm, tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, của thành phố; cập nhật cơ sở dữ liệu và đàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các bộ, ngành, thành phố. 

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t