UBND thành phố Hà Nội triển khai 296 nội dung, lịch làm việc năm 2021 (13:47 21/01/2021)


HNP - Ngày 20/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chương trình công tác số 15/CTr-UBND của UBND thành phố năm 2021.

Theo đó, chương trình công tác năm 2021 đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, lĩnh vực y tế. Chủ động triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 
Cùng với đó, tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề của năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, từ đó, tạo một bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của UBND thành phố, trong đó, tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố; bảo đảm tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả; các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.
 
Trong tổ chức thực hiện, UBND thành phố chỉ đạo thường xuyên kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện; các cuộc họp có sự chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu được gửi kèm giấy mời họp đến các đại biểu dự họp để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, nhằm rút ngắn thời gian họp, nâng cao chất lượng cuộc họp. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách triển khai Luật Thủ đô; triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND thành phố. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, trước UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, coi đây là tiêu chí quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
 
Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao vai trò của mỗi cơ quan trong việc phối hợp công tác, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất; phối hợp lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân và phản biện xã hội đối với những quyết định lớn của HĐND, UBND thành phố liên quan đến nhân dân.
 
Chương trình này cũng nêu rõ 296 nội dung và lịch làm việc của UBND thành phố năm 2021, trong đó, 121 nội dung được xem xét, thông qua tại các phiên họp tập thể UBND thành phố hằng tháng trong năm 2021; 175 nội dung được xem xét, thông qua tại các cuộc họp hằng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố năm 2021.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t