Tập trung thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (14:06 20/01/2021)


HNP - Ngày 19/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố, có kế hoạch tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích về các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thành phố.
 
Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trong cả quá trình chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc bầu cử.
 
Cục Thống kê thành phố cung cấp số liệu dân số, có đến ngày 31/12/2020, của các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ; đồng thời, chỉ đạo các chi cục thống kê huyện, quận, thị xã phối hợp chặt chẽ với các Phòng Nội vụ để tổng hợp, xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được chính xác, kịp thời.
 
Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có kế hoạch đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, phục vụ cho các hoạt động tổ chức, triển khai cuộc bầu cử, đặc biệt là ngày bầu cử và trong thời gian kiểm phiếu. Bưu điện thành phố có phương án đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt trong quá trình thực hiện cuộc bầu cử, đặc biệt là trong các ngày từ 12/5 đến 27/5/2021.
 
Sở Giao thông - Vận tải có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong cả quá trình chuẩn bị và trong ngày bầu cử.
 
Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có trách nhiệm giúp Ủy ban Bầu cử thành phố xem xét giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu nại, tố cáo của công dân về những công việc có liên quan đến bầu cử.
 
Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, có kế hoạch bố trí kinh phí, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán, đồng thời, kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, đảm bảo việc chi tiêu của các tổ chức làm công tác bầu cử của thành phố và các địa phương trong thành phố được đúng mục đích, kịp thời, thuận tiện theo quy định hiện hành.
 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy trên địa bàn thành phố trong thời gian tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.
 
Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ủy ban Bầu cử thành phố, có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; in ấn, cấp phát các loại tài liệu chung, con dấu của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành thành phố, UBND các huyện, quận, thị xã thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố. Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời. 
 
UBND các huyện, quận, thị xã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc, thực hiện tốt kế hoạch thực hiện công tác bầu cử và các hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, của các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp trên; chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, kỹ thuật, in ấn các loại tài liệu phục vụ bầu cử của cấp mình; chỉ đạo các cơ quan công an, quân sự, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.
 
Thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, trong đó tại phường sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t