Triển khai kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập (14:09 02/12/2020)


HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của đơn vị mình theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. Đối với chức năng, nhiệm vụ của các sở, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng của các sở: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố theo quy định tại Khoản 5, 6, 7, 8, 9 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng của các sở đặc thù: Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Du lịch và Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.
 
Cơ cấu tổ chức của sở, ban, ngành gồm có: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra, Văn phòng, Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). Tiêu chí thành lập: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và văn phòng thuộc sở, tối thiểu 7 biên chế công chức; thanh tra thuộc sở, không quy định tiêu chí về số lượng biên chế; chi cục, ban thuộc sở, tối thiểu 12 biên chế công chức; phòng thuộc chi cục, tối thiểu 5 biên chế công chức.
 
Về số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc sở, thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. Trong đó, Phó Giám đốc sở, bình quân mỗi sở có 3 Phó Giám đốc, thành phố Hà Nội được tăng thêm không quá 10 Phó giám đốc. Các sở thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, thống kê khối lượng công việc, đánh giá tính chất công việc để đề xuất số lượng Phó Giám đốc thuộc sở, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.
 
Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Phó Chánh văn phòng thuộc sở, ban, ngành dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng; từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 Phó trưởng phòng.
 
Phó Chánh Thanh tra sở, dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Chánh thanh tra; từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó chánh thanh tra;
 
Phó Chi cục trưởng, ban thuộc sở, Chi cục có từ 1 đến 3 phòng được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng; Chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng. Phó trưởng phòng thuộc Chi cục, ban có dưới 7 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; từ 7 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.
 
Liên quan đến triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị theo Khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.
 
Về số lượng cấp phó, bình quân mỗi phòng có 2 Phó Trưởng phòng. UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn trên cơ sở tổng số lượng cấp phó theo quy định.
 
Kế hoạch cũng nêu rõ, về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
 
Số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp: Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP). Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Số lượng cấp phó được thực hiện theo đề án thành lập (tổng trường hợp thành lập mới) hoặc đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, được bố trí không quá 3 người.
 
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện được bố trí không quá 2 cấp phó.
 
Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Số lượng cấp phó thực hiện theo đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng. Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có từ 7 đến 9 người làm việc là viên chức được bố trí 1 Phó trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành tổ chức nghiên cứu nội dung kế hoạch, tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt hoàn thành trước ngày 5/12/2020. Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức, gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND thành phố, hoàn thành trước ngày 1/1/2021. Trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung đề án đã được thông qua, hoàn thành trước ngày 10/3/2021.
 
UBND cấp huyện tổ chức nghiên cứu nội dung kế hoạch, tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt, hoàn thành trước ngày 5/12/2020. Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức (trừ các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn) gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND thành phố, hoàn thành trước ngày 1/1/2021. Trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn) theo nội dung đề án đã được thông qua, hoàn thành trước ngày 10/3/2021.
 
Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập nghiên cứu nội dung kế hoạch, tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt, hoàn thành trước ngày 5/12/2020. Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND thành phố trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 01/01/2021. Trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành trước ngày 10/3/2021.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật