Ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND TP (12:11 21/11/2020)


HNP - Ngày 19/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Quy chế này quy định về nội dung, tiêu chí, quy trình thực hiện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc UBND Thành phố.

Đối tượng áp dụng: Kiểm soát viên tại Công ty TNHH mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; Các cơ quan có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH MTV, viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc thành phố Hà Nội.

Mục đích đánh giá, làm rõ năng lực, hiệu quà công tác của Kiểm soát viên trong các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; Làm căn cứ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách và làm cơ sở chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên. Đồng thời, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, công khai kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên.

Căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Kiểm soát viên: Quy định của pháp luật hiện hành về chức trách, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Kiểm soát viên; Điều lệ của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Chương trình, kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và kết quả thực hiện được trong năm kế hoạch; Chương trình, kế hoạch hoạt động theo nhiệm kỳ và hàng năm của Kiểm soát viên; Tiêu chí đánh giá quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên sau 01 (một) năm công tác được tiến hành vào thời gian cuối năm hoặc từ khi Kiểm soát viên đó nhận nhiệm vụ đến cuối năm (trước ngày 31/12 hàng năm).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2020.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật