Tập trung triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (12:23 20/11/2020)


HNP - Ngày 19/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

Theo kế hoạch, một trong những nội dung thành phố lưu ý là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương nội dung Luật Thư viện, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của thư viện và phát triển văn hóa đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc.
 
Trong nâng cao hiệu quả hoạt động của các thư viện, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức của nhân dân địa phương, UBND thành phố chỉ đạo đầu tư phát triển Thư viện Hà Nội trở thành thư viện hiện đại; xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương. Đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống thư viện và đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện trường học; bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của học sinh và giáo viên.
 
Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thư viện (hiện đại hoá thư viện, xây dựng thư viện số, số hoá tài liệu), xây dựng hạ tầng CNTT để thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của địa phương. Tổ chức xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển thư viện, văn hoá đọc tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
 
Một nội dung nữa cũng được thành phố tập trung chỉ đạo là tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện. Cụ thể, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý thư viện và kỹ năng sử dụng trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong hoạt động thư viện nhằm nâng cao năng lực của người làm công tác thư viện, bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng thư viện.
 
Thông qua các hoạt động trên nhằm nâng cao hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thư viện trên địa bàn thành phố. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, ngành về thi hành Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Vận dụng cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát triển các loại hình thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật