Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp (22:22 18/11/2020)


HNP - Ngày 17/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ, ngày 3/4/2020, của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp, giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, các cấp ủy Đảng và các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện quán triệt nội dung Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ, ngày 3/4/2020, của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp, giai đoạn 2020-2025, gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, ngày 24/11/2017, của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
 
Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tư pháp Hà Nội bám sát việc nhiệm vụ chính trị của thành phố, ngành Tư pháp trong từng thời kỳ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm đảm bảo, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới phương pháp, hình thức thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác nắm tình hình việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành nghề tư pháp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch với công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, có chỉ tiêu đánh giá chất lượng cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra; chú trọng việc đôn đốc, giám sát thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tăng cường thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tư pháp đối với UBND quận, huyện, thị xã, Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và thực hiện hành nghề tư pháp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Xử lý kiên quyết, triệt để, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bảo đảm giáo dục và răn đe.
 
Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND cấp xã tiếp tục thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị tại các buổi tiếp công dân. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng.
 
Các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
 
Trong công tác phòng chống tham nhũng, Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp trên địa bàn thành phố trong thực thi pháp luật. Ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra... bảo đảm ngăn chặn được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.
 
Trong công tác cán bộ, Sở Tư pháp thành phố tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, kiểm tra ngành Tư pháp trung thực, thẳng thắn, công tâm, tin tưởng vào chính nghĩa, sự thật và có tính chuyên nghiệp cao, có dũng khí đấu tranh với mọi hành vi vi phạm.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật