Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC chuẩn hóa; Danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp (19:56 21/10/2020)


HNP - Ngày 20/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC chuẩn hóa; Danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục TTHC trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp, bao gồm: Danh mục 26 TTHC được sửa đổi, bổ sung; Danh mục 39 TTHC được chuẩn hóa; Danh mục 30 TTHC bị bãi bỏ.

Các TTHC sau đây trong Danh mục TTHC tại Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục TTHC liên thông với Bộ Tư pháp; TTHC liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội hết hiệu lực:

TTHC thuộc các mục: I, V, VI, VIII, XI, XV, Phụ lục 01;
TTHC từ số 02 đến số 12 thuộc mục II, mục IV, Phụ lục 02;
TTHC từ số 02 đến số 11 thuộc mục II, Phụ lục 03;
TTHC thuộc mục I, Phụ lục 04;

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t