Năm bài học kinh nghiệm trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (14:13 09/10/2020)


HNP - Ngày 7/10, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 283/BC-UBND về tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá, giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai quyết liệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương. Công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Qua đó, đã kiềm chế được tốc độ gia tăng người nghiện mới, giữ được ổn định địa bàn. Số người nghiện và số điểm phức tạp về ma túy giảm rõ rệt, đầu năm 2016, số người nghiện, người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý là 14.333 người và đến 30/6/2020 là 12.917 người (giảm 1.416 người so với năm 2016); trong 5 năm, thành phố đưa vào quản lý mới 73 điểm phức tạp về ma túy, đến 30/6/2020, chỉ còn 36 điểm phức tạp về ma túy.
 
Về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch công tác cai nghiện, quản lý sau cai giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/2/2017 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (tính đến hết tháng 6/2020). Cụ thể: Cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 2.475/2.100 lượt người, đạt 117,9%, tăng 2.251 lượt người so với giai đoạn 2011-2015. Cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập 10.011/9.500 lượt người, đạt 105%, tăng 6.461 lượt người so với giai đoạn 2011-2015. Cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ngoài công lập 4.183/4.000 lượt người, đạt 105%, giảm 312 lượt người so với giai đoạn 2011-2015. Cai nghiện bắt buộc 3.704/3.300 lượt người, đạt 112,2%, giảm 5.288 lượt người so với giai đoạn 2011-2015. Dạy nghề cho 1.613/1.570 người cai nghiện bắt buộc, đạt 103%. 100% người hoàn thành cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức phù hợp.
 
Thành phố cũng duy trì sinh hoạt từ 15-38 câu lạc bộ B93, 80% câu lạc bộ có số buổi và thành viên sinh hoạt đều đặn. Hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho 216/100 người sau cai nghiện, đạt 216%. 301/278 cán bộ làm công tác tư vấn và điều trị nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố đã được đào tạo và cấp chứng chỉ, đạt tỷ lệ 108%. Đào tạo cho 1.089/1.752 cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện, đạt tỷ lệ 62%, Dự kiến, 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục đào tạo cho 148 cán bộ, nâng tổng số cán bộ được đào tạo lên 1.237 người, đạt tỷ lệ 70,6% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 
Từ những kết quả trên, UBND thành phố đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là: Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy chỉ đạt hiệu quả cao khi phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Thống nhất quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc, phối hợp, chỉ đạo quyết liệt của các ngành, các cấp trong công cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.
 
Thứ hai là: Coi trọng đổi mới, tiến hành thường xuyên, liên tục công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể.
 
Thứ ba là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên các giải pháp xã hội, chú trọng đầu tư cho dự phòng, cai nghiện tự nguyện để giảm nhu cầu ma túy, đồng thời triển khai các dịch vụ giảm hại, phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.
 
Thứ tư là: Tăng cường bố trí các nguồn lực bao gồm nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, trang thiết bị để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra.
 
Thứ năm là: Tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện ma tuý và tại cộng đồng; rà soát, quy hoạch các cơ sở cai nghiện và cơ sở cung cấp dịch vụ nhằm giúp cho người nghiện được điều trị, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng bền vững. Phát triển, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật