Tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng (10:42 08/10/2020)


HNP - Ngày 5/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4809/UBND-SNV về thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Công văn nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.
 
Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố: Đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc sở, thuộc chi cục và tương đương, cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã cho đến khi UBND thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các bộ, ban, ngành.
 
Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó nêu trên, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm số lượng cấp phó không vượt quá quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
 
Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, thực hiện việc bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu theo tinh thần của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu ở trên. UBND thành phố sẽ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị khi phê duyệt lại đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Đối với trường hợp thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu: Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Quyết định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp); báo cáo, xin ý kiến của UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước khi thực hiện.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật