Tập trung thực hiện quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (14:56 04/10/2020)


HNP - Ngày 2/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Theo kế hoạch, song song tổ chức quán triệt các nội dung trong Nghị định của Chính phủ, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Cục C1O (Bộ Công an) và các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự của Công an thành phố và các trang thiết bị bảo đảm kết nối đường truyền cơ sở dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu chỉ huy của Bộ Công an. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để trực tiếp làm công tác xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
 
Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với các quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, ngày 27/5/2020, của Chính phủ. Định kỳ và khi có yêu cầu tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất những chủ trương, giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2020/NĐ-CP,.
 
Công an thành phố giúp UBND thành phố thống nhất quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện và các trại tạm giam thuộc Công an thành phố trực tiếp thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý và cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.
 
Công an thành phố chủ trì, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật. Bố trí đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng trực tiếp làm công tác xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự…
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.
 
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cơ quan, tổ chức tại địa phương phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
 
Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố trong việc thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do mình cung cấp. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cung cấp thông tin về thi hành án hình sự có trách nhiệm sử dụng thông tin đúng mục đích, không được cung cấp, để lộ thông tin cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào và phải kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý dữ liệu có thẩm quyền về những sai sót của dữ liệu được cung cấp.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật