Hà Nội khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị (16:50 21/09/2020)


HNP - Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4594/UBND-SNV, về việc “Khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố - SIPAS năm 2020, do Bộ Nội vụ tổ chức”.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ và phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng - SIPAS năm 2020 của thành phố, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã được lựa chọn khảo sát tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc nhận thức đầy đủ về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 do Bộ Nội vụ khảo sát; tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tổ chức đã tham gia giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính, được lựa chọn khảo sát để người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học đầy đủ, trung thực, khách quan.
 
Các đơn vị, địa phương chỉ đạo việc chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2020 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Nội vụ Hà Nội, hoàn thành trước ngày 29/9/2020; đồng thời, chủ động, tích cực phân công cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình giám sát công tác phát, thu phiếu trên địa bàn.
 
UBND thành phố giao Sở Nội vụ là đầu mối liên hệ, cung cấp thông tin, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ với Bộ Nội vụ; hướng dẫn các sở, UBND các quận, huyện được chọn điều tra trong công tác chọn mẫu; thông tin, tuyên truyền, phối hợp thực hiện giám sát, phúc tra; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội trong công tác giám sát, phúc tra.
 
UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm của thành phố trong năm 2020, do đó, yêu cầu thủ trưởng các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật