Dự kiến tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, trong tháng 10 (11:12 17/09/2020)


HNP - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP) (2008-2020).

Theo kế hoạch, dự kiến, tuần 1 của tháng 10/2020, tại Hội trường đa năng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP (2008-2020). Nội dung tổng kết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh. Nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của các sở, ngành có liên quan đến xây dựng và phát triển CNQP trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNQP. Đánh giá các nguyên tắc trong xây dựng và phát triển CNQP. Thực hiện các nội dung hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của CNQP trong cơ chế thị trường. Tổ chức, quản lý và hoạt động của các cơ sở CNQP (nòng cốt và động viên); quy hoạch thế bố trí chiến lược của CNQP trên địa bàn thành phố; cơ chế đặt hàng quốc phòng.
 
Cùng với đó, đánh giá công tác lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về xây dựng và phát triển CNQP; quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý đất đai, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ CNQP; thực hiện nghiên cứu, thiết kế sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thủ đô; hiệu quả kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng trong lĩnh vực CNQP. Các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động trong lĩnh vực CNQP. Mối quan hệ, thống nhất giữa Pháp lệnh với các Luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 
Đồng thời, đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, quy định của Pháp lệnh, chỉ rõ nguyên nhân. Kiến nghị, đề xuất về những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP trong thời gian tới. Những biện pháp tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong xây dựng và phát triển CNQP, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu, sản xuất CNQP. Các nội dung kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo thống nhất với Hiến pháp, đồng bộ với các Luật, Pháp lệnh khác có liên quan. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật