Phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc" (14:07 10/09/2020)


HNP - Ngày 3/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc".

Cụ thể, phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” sử dụng viện trợ không hoàn lại của USAID với các nội dung chủ yếu sau:

Địa bàn thực hiện: Bổ sung tỉnh Quảng Ninh vào địa bàn thực hiện dự án; rút tỉnh Điện Biên và tỉnh Nghệ An ra khỏi địa bàn thực hiện dự án.
Mục tiêu: Bổ sung “Dự án tập trung thực hiện mục tiêu 1 tại 02 tỉnh/thành phố: Hà Nội và Quảng Ninh”.
Kết quả cung ứng dịch vụ: Tăng tổng chỉ tiêu ở thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.
Mô hình nâng cao năng lực gây quỹ: Bổ sung mô hình hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS nhằm đảm bảo nguồn tài chính trong nước bền vững cho các dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng và hiệu quả của chương trình HIV/AIDS. Trong mô hình này, Trung tâm CCRD sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố dự án hỗ trợ thí điểm và thực hiện hình thức hợp đồng xã hội giữa Nhà nước và các nhóm cộng đồng tại cấp tỉnh, tổng kết kinh nghiệm và đề xuất các chính sách liên quan đến hợp đồng xã hội tại trung ương.

Ngoài ra, điều chỉnh các chỉ sổ hoạt động và mục tiêu (trang 23 văn kiện dự án): Sửa theo chỉ tiêu cung ứng dịch vụ trang 16; Điều chỉnh cơ cấu vốn dự án: Điều chỉnh cơ cấu ngân sách để đáp ứng chỉ tiêu cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tăng cao tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

Sở Y tế thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thay mặt UBND thành phố Hà Nội phối hợp chủ dự án chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai dự án để đảm bảo vai trò quản lý nhà nước của cơ quan chủ quản; Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát về mặt chuyên môn, kỹ thuật để đảm bảo hoạt động dự án được thực hiện theo quy định.

Phối hợp chủ dự án thống nhất Kế hoạch hoạt động theo quý, theo năm trên địa bàn thành phố Hà Nội trước khi thực hiện; Phối hợp thực hiện các hoạt động dự án theo thỏa thuận với chủ dự án. Đồng thời, chỉ đạo, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chủ dự án để thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý kỹ thuật của dịch vụ phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo UBND Thành phố về tiếp nhận dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Các nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND, ngày 12/4/2019, của UBND Thành phố phê duyệt văn kiện dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” sử dụng viện trợ không hoàn lại của USAID.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật