Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân (11:27 09/09/2020)


HNP - Ngày 7/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND, về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch trên, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm. Phấn đấu từ năm 2021 trở đi, 100% đài truyền thanh cơ sở khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng CNTT - viễn thông theo quy định, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Về tầm nhìn đến năm 2030: Người dân trên địa bàn thành phố tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở qua hệ thống thông tin cơ sở. Hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đại, góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai nhiều nội dung. Trong đó, đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông, bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông đảm bảo kết nối trực tiếp hoặc dữ liệu khả năng kết nối trực tiếp đến “hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở” do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng để nhận nội dung phát thanh. Thực hiện các giải pháp về an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì, sử dụng các đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động tốt. Đối với đài truyền thanh không dây đang hoạt động trong băng tần không phù hợp với quy định hiện hành phải thực hiện chuyển đổi sang phương thức khác phù hợp với Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngay trong giai đoạn 2020-2021. Đối với những đài xuống cấp, hư hỏng không thể sửa chữa, không thể tiếp tục sử dụng thì xem xét đầu tư ứng dụng CNTT - viễn thông thay thế cho phù hợp với điều kiện của địa phương, lưu ý sử dụng lại các cụm loa còn hoạt động tốt.

Trong giai đoạn trước mắt, đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông phải bảo đảm danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật theo khuyến nghị tại Công văn số 1879/BTTTT-TTCS, ngày 13/6/2019, của Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm các quy định, yêu cầu khác theo Quyết định số 5133/QĐ-UBND, ngày 1/8/2017, của UBND thành phố phê duyệt Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế cung cấp, quản lý thông tin trên “hệ thống thông tin nguồn” và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, quản lý và vận hành đài truyền thanh cơ sở, đài truyền thanh cơ sở thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật