Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều (14:32 14/08/2020)


HNP - Ngày 13/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND, Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Quy chế yêu cầu vi phạm pháp luật về đê điều phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý đê điều nhưng có hành vi, biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc bao che, tiếp tay cho vi phạm pháp luật về đê điều thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền của mỗi cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan liên quan…
 
Quy chế quy định Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm: Chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều; hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính cho lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đê điều; Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp, giải pháp (công trình và phi công trình) nhằm phòng ngừa, ngăn chăn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. 
 
Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều; Đề xuất, dự trù kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong kế hoạch chi nghiệp vụ hàng năm.
 
UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và các đơn vị liên