Đội ngũ trí thức Thủ đô tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng (10:42 11/08/2020)


HNP - Ngày 10/8, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 227/BC-UBND về phục vụ xây dựng đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố là 7.635 người (nữ 3.294 người). Trong đó, trình độ đào tạo: 77 Tiến sĩ, 2.381 Thạc sĩ, 4.776 Đại học, 96 Cao đẳng, 265 Trung cấp; trình độ chính trị: 184 cử nhân, 1.342 cao cấp, 2.004 trung cấp, 3.591 sơ cấp; trình độ ngoại ngữ: 373 Đại học trở lên; 7.262 chứng chỉ; trình độ tin học: 263 trung cấp trở lên, 7.372 chứng chỉ.

Tổng số viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố là 109.331 người (nữ 82.248 người). Trong đó, trình độ đào tạo: 799 tiến sĩ, 10.155 Thạc sĩ, 63.240 Đại học, 20.438 Cao đẳng, 13.463 trung cấp; trình độ chính trị: 283 cử nhân, 1.014 cao cấp, 13.505 trung cấp, 38.077 sơ cấp; trình độ ngoại ngữ: 5.183 Đại học trở lên, 104.148 chứng chỉ; trình độ tin học: 4.328 trung cấp trở lên, 105.003 chứng chỉ.

Nhóm trí thức trong hoạt động hội có tổng số 344 người (nữ 186 người). Trong đó, trình độ đào tạo: 2 Tiến sĩ, 32 Thạc sĩ, 284 Đại học, 3 Cao đẳng, 18 trung cấp; trình độ chính trị: Cử nhân 0,58%, cao cấp 4,65%, trung cấp 9,88%, sơ cấp 70,93%; trình độ ngoại ngữ: 39 Đại học trở lên, 305 chứng chỉ; trình độ tin học: 29 trung cấp trở lên, 315 chứng chỉ.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, sự nỗ lực của đội ngũ trí thức, cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí thức Thủ đô đã tăng nhanh về số lượng, nâng lên về chất lượng; góp phần trực tiếp cùng toàn dân đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; từng bước xóa đói, giảm nghèo, phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, kinh tế - xã hội của Hà Nội đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.

Đội ngũ trí thức của Thủ đô đã đóng góp tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thành phố và giải đáp những vấn đề mới phát sinh trong sự nghiệp đổi mới; trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, nhiều sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh; từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung, vươn lên tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới.

Đồng thời, đã phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, trình độ quản lý của Nhà nước. Đội ngũ trí thức trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là lực lượng nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhiều trí thức trẻ Thủ đô thể hiện tính năng động, sáng tạo thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Thủ đô và đất nước; nhiều người đã về thành phố làm việc, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, có những đóng góp thiết thực và sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đặc biệt, lực lượng trí thức trẻ đang tham gia và đóng góp nhiều cho chủ trương xây dựng Thủ đô khởi nghiệp của thành phố trong các lĩnh vực công nghệ cao, sáng tạo và giá trị kinh tế cao.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật