Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hợp tác Hà Nội - Toulouse (21:06 06/08/2020)


HNP - Ngày 30/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hợp tác Hà Nội - Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp và Thị chính thành phố Toulouse tài trợ, thực hiện trong 30 tháng, với mục tiêu: Đánh dấu hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse, thể hiện sự quyết tâm và đầu tư của thành phố Hà Nội cho khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Chuyển giao công nghệ hiện đại trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị đi sản, đặc biệt đối với các di tích khảo cổ học; Quảng bá hình ảnh khu di sản Hoàng thành Thăng Long đến bạn bè quốc tế; nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn di sản. Đồng thời, đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại khu di sản.

Dự án gồm các Hợp phần: Hỗ trợ kỹ thuật tư liệu hóa, chỉnh lý và kiểm kê tư liệu lịch sử - khảo cổ học; Hỗ trợ triển khai một dự án khoa học và văn hóa tại các vị trí thuộc Hoàng thành Thăng Long, tại khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và phòng trưng bày trong khu khảo cổ học; Hỗ trợ và tư vấn về kết cấu kiến trúc để triển khai thực hiện tại khu khảo cổ học 18 phố Hoàng Diệu; Trao đổi và phát huy giá trị dự án hợp tác Toulouse - Hà Nội.

Kết quả dự án: Đào tạo ngắn hạn cho 08 lượt cán bộ của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tại các cơ quan chuyên môn của thành phố Toulouse, Pháp về ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, lưu trữ dữ liệu khảo cổ học, bảo tồn di tích, trưng bày triển lãm và giáo dục di sản; tập huấn ngắn hạn cho 02 đoàn (10 người) cán bộ quản lý tại Toulouse về công tác quản ỉý di sản, thúc đẩy các hoạt động của dự án.

Trang bị cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội một số phần mềm chuyên dụng trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu khảo cổ học như photo plan, fîlemaker,... để ứng dụng khai thác thông tin quản lý di sản; Tổ chức 02 hội thảo khoa học tại Hà Nội và Toulouse nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; Tổ chức triển lãm về di sản của hai thành phố Hà Nội - Toulouse chào mừng Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt - Pháp do thành phố Hà Nội đãng cai tổ chức năm 2022.

Xây dựng các báo cáo khoa học đánh giá hiện trạng và đưa ra các đề xuất để bảo tồn, quản lý tốt hơn khu di sản Hoàng thành Thăng Long, thúc đẩy phát triển du lịch, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế đối với một di sản thế giới.

Tổng giá trị dự án: 402.000 Euro, tương đương 458.635 USD, tương đương 10.690.788.000 đồng; trong đó: Vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ 244.000 Euro, tương đương 278.376 USD, tương đương 6.488.936.000 đồng; Thị chính thành phố Toulouse tài trợ 87.300 Euro tương đương 99.599 USD, tương đương 2.321.656.000 đồng.

Vốn đối ứng là 70.700 Euro, tương đương 80.660 USD, tương đương 1.880.196.000 đồng thực hiện theo Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan; Thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo Luật Di sản văn hóa đối với các hoạt dộng liên quan đến thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật,... Đảm bảo việc tiếp nhận tình nguyện viên cho Dự án tuân thủ quy định của pháp luật.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật