Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (08:01 31/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3484/UBND-KT, ban hành ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 24/6/2020, của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 24/6/2020, của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Về việc này, UBND thành phố chỉ đạo: Căn cứ vào Phụ lục I, II, III của Nghị quyết số 99/NQ-CP, các sở chuyên ngành nghiên cứu, chủ động đề xuất, kiến nghị với bộ quản lý ngành, lĩnh vực và tham mưu UBND thành phố tham gia góp ý dự thảo các văn bản luật sửa đổi, các nghị định và thông tư do các bộ chủ trì xây dựng theo nhiệm vụ được Chính phủ giao.
 
Căn cứ vào mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc của Nghị quyết số 99/NQ- CP, các sở chuyên ngành đề xuất tham mưu UBND thành phố thực hiện đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những nội dung phân cấp quản lý nhà nước gắn với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, các sở đề xuất, báo cáo UBND thành phố và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước ngày 30/7/2020, để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và hoàn thiện phương án điều chỉnh phân cấp quy định tại Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố, báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố trong quý III, IV/2020.
 
Về việc rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 99/NQ-CP, giao Sở Nội vụ tham mưu báo cáo UBND thành phố phương án triển khai thực hiện, trước ngày 31/7/2020.
 
Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; hằng năm tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết. 
 
Đây là nhiệm vụ gắn liền với phân cấp quản lý nhà nước nhiệm kỳ tới của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật