Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế (15:11 30/07/2020)


HNP - Ngày 29/7, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố có Văn bản số 03/BCĐ về Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn TP.

Để tiếp tục thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố cũng như sự phối hợp chung tay của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nhằm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt kết quả cao nhất, BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện khẩn trương, quyết liệt một số nhiệm vụ, nội dung công việc sau:

Cục Thuế thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực BCĐ Thành phố, có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của BCĐ; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng BCĐ Thành phố phân công. Thực hiện tốt công tác miễn, giảm tiền thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn; tổng hợp, báo cáo BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất. Trong trường hợp có vướng mắc, đề xuất báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tài chính phương án xử lý. Rà soát hồ sơ các đơn vị phân loại nợ khó thu, tham mưu cơ chế chính sách xử lý xóa nợ, khoanh nợ đối với khoản nợ khó thu theo quy định.

Chủ động triển khai các nội dung để thực hiện tốt Nghị định 41/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020, của Chính phủ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn trong việc tuyên tuyền hướng dẫn người nộp thuế để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Tiếp tục là đầu mối triển khai thực hiện Nghị qu